Europos konvencija dėl valstybės imuniteto

Europos konvencija dėl valstybės imuniteto

PDF | Straipsnyje analizuojama valstybės imuniteto doktrininė raida ir nurodomos pagrindinės valstybės imu­niteto taikymo problemos, su kuriomis | Find, read and cite all the research you. ro ir E. Voeteno darbai. Atliekant tyrimą remtasi negausiu tarptautiniu sutartiniu valstybės imuniteto reguliavimu. 1. Kritiško požiūrio į tai, ar tarptautinė valstybės imuniteto teisės yra teisė, ištakos Valstybės imuniteto doktrina yra laikoma tarptautinės teisės dalimi, bet ne valstybių pasirinkimo, dis-krecijos reikalu9.(Konvencijos 27 straipsnio 2 dalis ir Teismo reglamento 29 taisyklės 1 dalis). 7. Pareiškėja Europos Konvenciją „Dėl valstybės imuniteto“. Vyriausybės, šios Konvencijos signatarės, Europos Tarybos. narės,. atsižvelgdamos į visuomenės moralės, viešosios tvarkos ar valstybės saugumo​. interesai privilegijų ir imunitetų, numatytų Europos Tarybos statuto straipsnyje ir.

Šiame straipsnyje tiriamas imperatyvių normų poveikis valstybės imunitetui taikyti ir analizuojama, ar jus cogens normų pažeidimas reiškia valstybės atsisakymą remtis valstybės imuniteto. BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS KONVENCIJA DĖL KORUPCIJOS Strasbūras, 01 27 Preambulė Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią Konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra siekti didesnės savo narių vienybės; įgyvendinimo dokumentų nuostatų dėl imuniteto atšaukimo. (4) Be to, valstybės narės susitarė dėl šių trijų konvencijų, kurios visiškai ar iš dalies yra susijusios su ekstradicija ir sudaro Europos Sąjungos acquis: m. birželio 19 d. konvencija dėl . Valstybės imuniteto klausimus reguliuojančios taisyklės sudaro paprotinės teisės dalį ir kartais yra įtraukiamos į tarptautines sutartis, kaip, pavyzdžiui, metais Europos konvencija dėl valstybės imuniteto. 11/12/ · Dar daugiau, byla prieš Lietuvą dėl vadinamųjų „slaptųjų kalėjimų“ vis dar guli Europos Žmogaus Teisių Teisme, todėl atkreiptinas dėmesys į tai, kad dviejose bylose prieš Lenkiją (Al Nashiri prieš Lenkiją, Nr. /11 ir Husayn (Abu Zubaydah), Nr. /13, m. liepos 24 d. sprendimai) Strasbūro Teismas nustatė įvairių Konvencijos straipsnių pažeidimus ir.Europos Tarybos priimtą Europos konvenciją dėl valstybės imuniteto (toliau – Europos valstybės imuniteto konvencija), tiek JT valstybės imuniteto konvenciją. Europos konvencijos,,Dėl valstybės imuniteto“ straipsniai nustato, kad valstybė negali reikalauti taikyti imuniteto doktrinos bylose. teismą, garantuojamą Europos žmogaus. teisių konvencijos, valstybės imuniteto. naudai. Svarbu paminėti ir tai, kad teismas. šioje byloje nevertino ir to fakto. Jungtinių Tautų Konvencijos „Dėl valstybių ir jų turto imuniteto nuo jurisdikcijos“ reikšmės nagrinėjamai bylai bei minėtos Konvencijos Europos Tarybos mm. Bazelio konvencija dėl valstybės imuniteto yra geras įtakingos regioninės sutarties pavyzdys. Ši sutartis griežtai įtvirtina riboto. Vienos konvenciją dėl tarptautinių santykių ambasada turi valstybės imuniteto teisę, t. y. turi Europos konvencijoje dėl valstybės imuniteto. de l'Europe / Europos Tarybos privilegiju ir imunitetu pagrindinio accès aux établissements universitaires / Europos Konvencija dėl diplomu, dėl priežiūros institucijų ir valstybės sienas kertančių duomenų srautų. JT konvencija dėl valstybių ir jų turto imuniteto nuo jurisdikcijos [ABSTRACT FROM AUTHOR]; Lithuanian: Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau -- Teismas​). Konvencija, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos Skelbta „Valstybės žiniose" - m. dėl Europolo, jo organų narių, Europolo direktoriaus pavaduotojų ir darbuotojų privilegijų ir imunitetų. Europos konvencija „Dėl valstybės imuniteto“, kurią. m. kad valstybės imunitetas yra tarptautinės teisės koncepcija, kurią Europos Žmogaus Teisių.

Kadangi byloje kilo klausimas dėl sudėtingo tarptautinės teisės papročio (valstybės imuniteto nuo teismų jurisdikcijos) ir teisės kreiptis į teismą principo taikymo, apeliacinės instancijos teismas įvertina šio papročio turinio formavimuisi reikšmingą užsienio teismų ir Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) praktiką, aiškinant Žmogaus teisių ir. EUROPOS KONVENCIJA PRIEŠ KANKINIMĄ IR KITOKĮ ŽIAURŲ, NEŽMONIŠKĄ AR ŽEMINANTĮ ELGESĮ IR BAUDIMĄ Strasbūras, metų lapkričio 26 diena Įsigaliojo: metų vasario 1 dieną pagal 19 straipsnį. Valstybės, Europos Tarybos narės, šios Konvencijos signatarės. Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat yra pabrėžęs, kad Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija garantuoja „praktines ir efektyvias teises, bet ne teorines ir iliuzines“, todėl Konvencija (6 straipsnio 1 dalis) įpareigoja valstybes kiekvienam asmeniui . Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinės redakcijos - Europos Sąjungos sutarties suvestinė redakcija - Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija - Protokolai - Priedai - Tarpvyriausybinės konferencijos, patvirtinusios Lisabonos sutartį, pasirašytą m. gruodžio 13 d., prie Baigiamojo akto pridėtos deklaracijos. Šiuo metu nėra universalios sutarties, kurią galima būtų taikyti visais atvejais, iškilus problemoms dėl imuniteto. Europos Tarybos m. Bazelio konvencija dėl valstybės imuniteto yra geras įtakingos regioninės sutarties pavyzdys. Ši sutartis griežtai įtvirtina riboto imuniteto doktriną. Valstybė negali re.Europos Tarybos m. Bazelio konvencija dėl valstybės imuniteto yra geras įtakingos regioninės sutarties pavyzdys. Ši sutartis griežtai įtvirtina riboto. Valstybės imunitetas teisminei jurisdikcijai reiškia, kad valstybė ir jos Europos konvencija Dėl valstybių imunitetų nustatė galimybę. Konvencija – Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija Dėl nacionalinio teismo sprendimo dėl atleidimo iš valstybės tarnybos institucijas kilo ne iš imuniteto, laiko terminų ar kitų procedūrinių kliūčių, o dėl taikomų. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto direktorius dr. Vygantė m. Vienos konvencijoje dėl sutarčių tarp valstybių ir tarptautinių organizacijų nizacijos susitarimas dėl organizacijai suteikiamų privilegijų, imunitetų ir lengvatų //. Europos Tarybos Konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto Europos Tarybos valstybės narės ir kitos pasirašančios šalys, žodžio laisvę ir visišką nepriklausomumą vykdant pareigas, imunitetas nuo teisinio proceso.

EUROPOS KONVENCIJA DĖL SAVITARPIO PAGALBOS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE Preambulė Šią Konvenciją pasirašiusios valstybės Europos Tarybos narės, atsižvelgdamos į tai, kad Europos Tarybos tikslas – siekti didesnės jos narių vienybės; tikėdamos, kad baudžiamųjų bylų srityje savitarpio pagalbos bendrų teisės normų priėmimas. Valstybės imuniteto (absoliutaus ir riboto) samprata pateikta m. gegužės 16 d. Europos konvencijoje dėl valstybės imuniteto. Nors nei Lietuva, nei Švedija nėra prisijungusios prie šios Konvencijos, tačiau šis tarptautinis dokumentas analizuotinas lyginamuoju aspektu kaip svarbus tarptautinės teisės šaltinis. Europos Tarybos m. Bazelio konvencija dėl valstybės imuniteto yra geras įtakingos regioninės sutarties pavyzdys. Ši sutartis griežtai įtvirtina riboto imuniteto doktriną. Valstybė negali remtis imunitetu, jeigu ji teismo vietos valstybės teritorijoje atlieka veiklą, reglamentuojamą privatinės teisės normų. Skelbtas ES OL, , Nr. /C /02, ir "Valstybės žiniose" m., Nr. Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Izraelio Valstybės bendradarbiavimo susitarimas dėl civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS). Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos /48/ES dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir Europos arešto orderio vykdymo procedūroms ir dėl teisės reikalauti, kad po laisvės atėmimo būtų informuota trečioji šalis, ir teisės susisiekti su trečiaisiais asmenimis ir konsulinėmis įstaigomis laisvės atėmimo metu, nuostatas;. Europos Žmogaus Teisių Teisme įvyko Cudak prieš Lietuvą bylos viešas posėdis jog pasinaudodama valstybių imunitetu nuo užsienio valstybės teismų jurisdikcijos, Jungtinių Tautų Konvencijos „Dėl valstybių ir jų turto imuniteto nuo jurisdikcijos“ reikšmės nagrinėjamai bylai bei . Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) m. gavo peticijas prieš Lietuvą ( m. – ; m. – ), peticijos ( m. – ; m. – ) buvo atmestos kaip. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai tiesiogiai liečia ir LR Konstitucinio Teismo doktriną, ypač tada, kai iškyla klausimas dėl šių dviejų teisminių organų jurisprudencijų skirtumų. Pavyzdžiui, dėl „Pakso prieš Lietuvą“ bylos ([Didžioji kolegija], Nr. /04, m. sausio 6 d. sprendimas) vykdymo, Konstitucinis Teismas (toliau – ir KT) m. rugsėjo 5 d. Valstybės imuniteto (absoliutaus ir riboto) samprata yra apibrėžta m. gegužės 16 d. Europos konvencijoje “Dėl valstybės imuniteto”. N-s Lietuvos Respublika nėra prisijungusi prie šios konvencijos, taip pat ir JAV nėra jos šalimi, tačiau ji analizuotina lyginamuoju aspektu . Venecijos komisijos m. birželio 19–20 d. iojoje plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje Nr. / „Dėl Ukrainos Konstitucijos pataisų, susijusių su parlamento narių ir teisėjų imunitetu, projekto“ pažymėta, kad griežtų europinių standartų dėl teisėjo imuniteto nėra; valstybės narės, reguliuodamos teisėjo imuniteto santykius, turi plačią vertinimo.Šalys yra skatinamos šią Konvenciją taikyti visoms smurto šeimoje institucijos, pareigūnai, atstovai, įstaigos ir kiti valstybės vardu imunitetą, kai, jo nuomone, imunitetas trukdo vykdyti teisingumą ir kai imuniteto gali būti. veikų - Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Imuniteto valdyba. Informaciją kaip pranešti apie Jums žinomą valstybės tarnautojo ar jam Europos Tarybos pamatinis sprendimas dėl kovos su korupcija privačiame etapo ataskaita Lietuvai dėl Baudžiamosios teisės konvencijos dėl. Europos konvencija dėl valstybių imuniteto · Europäisches Übereinkommen Europos Tarybos konvencija siekiant išvengti padėties, kai dėl valstybių teisių. Seime ratifikuota pataisyta Europos Tarybos (ET) konvencija dėl kino filmų gamyboje, skirtingą valstybių finansinį pajėgumą, ekonominius ir. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas arba Strasbūro dar m. sukvietė valstybes Europos Tarybos nares ir Konvencijos dalyves, savo poziciją dėl valstybės imuniteto taikymo atleidimo iš darbo bylose. Spręsdamas, kaip valstybės imuniteto taikymas dera su Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos garantuojama. Valstybės, Europos Tarybos narės, šios Konvencijos signatarės, Turi būti įsteigtas Europos komitetas prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, imuniteto; tai yra ne tik jo teisė, bet ir pareiga atsisakyti imuniteto kiekvienu atveju, kai, jo nuomone. Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) m. gavo peticijas prieš teisės į teismą ir valstybės imuniteto santykis – Konvencijos 6 str. Investment Disputes (ICSID) (Konvencija dėl valstybių ir kitų valstybių Europos Komisija m. rugsėjo 16 d. patvirtinto pasiūlymą dėl galiojančių teisės normų dėl tos ar bet kokios kitos valstybės imuniteto nuo teismų. Kasacinis teismas pažymėjo, kad pagal Europos Žmogaus Teisių ir iliuzines“, todėl Konvencija (6 straipsnio 1 dalis) įpareigoja valstybes.

konvencija vertimo žodynas lietuvių - anglų Glosbe, žodynas, nemokamai. Peržiūrėti milions žodžius ir frazes visomis kalbomis. Europos Parlamento rezoliucija dėl Nadijos Savčenko bylos (/(RSP)): Europos Parlamentas, – atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Rusijos ir Ukrainos, ypač į m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymo ir demokratijos padėties Rusijoje (1) ir į m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl padėties Ukrainoje (2). 09/08/ · Ratifikuojama Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris bei smurto šeimoje prevencijos bei Onos Valiukevičiūtės pasiūlytas Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektas iš pažiūros yra sveikintini savo besąlygiškai teisingu siekiu apginti skriaudžiamuosius. Europos konvencija dėl sprendimų, susijusių su vaikų globa pripažinimo ir vykdymo, bei vaikų globos atnaujinimo (Žin., , Nr. ) ir Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos konvencijos dėl sprendimų, susijusių su vaikų globa, pripažinimo ir vykdymo bei vaikų globos atnaujinimo ratifikavimo (Žin., , Nr. ). Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija dėl kurių valstybės narės jei būtų atsižvelgta į Protokolą Nr. 30 dėl Europos Sąjungos pagrindinių.sąrašo parengimo ir tvarkymo Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos Dėl įgaliojimo pasirašyti Jungtinių Tautų konvenciją. m. gruodžio 29 d. dėl valstybės jurisdikcinių imunitetų (Vokietija prieš Italiją) (I.C.J. m. keturios Ženevos konvencijos ir du jų m. papildomi protokolai,. m. Hagos įsiveržė į kelių neutralitetą paskelbusių Vakarų Europos valstybių terito- rijas. suteikiamas i dalies taikomas diplomatinis imunitetas ir privilegijos. Ka-. Tokiu būdu, Bendrijos valstybės narės, ruošdamos atskirus susitarimus su avarijos ar radiologinio pavojaus atveju konvencijos bei daugelis iš ES valstybių narių yra Susitarimą dėl Tarptautinės atominės energetikos privilegijų ir imunitetų. pateikti nepriklausomą alternatyvą oficialiajai valstybės ataskaitai, iš šalies Jungtinių Tautų Konvencija prieš korupciją (JTKPK) buvo priimta m. spalio 31 d. kitų bendrai įvardijamų organizacijų buvo konkrečiai nurodyta Europos Sąjunga. Asmenų, kurie pagal tarptautinės teisės normas naudojasi imunitetu nuo. Europos konvencija dėl valstybių imuniteto įtvirtina, jog imunitetas nepripažįstamas, kai valstybė atsisakė nuo imuniteto, kai ji pati pateikė ieškinį, kai kyla ginčas. Tarybos rekomendaciją dėl tolesnės kovos su užsienio valstybės pareigūnų imuniteto ar apkaltinamojo nuosprendžio kitoje valstybėje) Numatydami juridinio asmens atsakomybės taikymą ten, kur Europos konvencijos dėl ekstradicijos. Šią Konvenciją pasirašiusios valstybės Europos Tarybos narės, atsižvelgdamos į tai Šiame straipsnyje numatyto imuniteto galiojimas baigiasi, jei liudytojas ar. Konvencija dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengta narių, Europolo direktoriaus pavaduotojų ir darbuotojų privilegijų ir imunitetų (OL C pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais. 1) Pagal šią Konvenciją išduoti patentai vadinami Europos patentais. išduotas Europos patentas galioja pagal tuos pačius reikalavimus, kaip ir tos valstybės išduotas Protokole dėl privilegijų ir imunitetų, kuris yra šios Konvencijos priedas. Europos žmogaus teisių teismas Jungtinių Tautų konvencijoje numatyta, kad valstybė negali remtis imunitetu kitų šalių teismuose, jei ginčai.

Šiaurės ir Pietų Amerikos valstybės taip pat unifikavo tarptautinės privatinės teisės klausimus. metais buvo pasirašyta Konvencija dėl tarptautinėms komercinėms sutartims taikytinos teisės; kur nustatyta, kad, šalims nepasirinkus teisės, taikoma valstybės, su kuria sutartis glaudžiausiai susijusi, teisė, t.y. tos valstybės, kurios teritorijoje bus įvykdyta daugiausia. European Commission - Press Release details page - [Graphic in PDF & Word format] EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA LT C/08/48 /08 (Presse 48) (OR. en) PRANEŠIMAS SPAUDAI Pirmininkas Dragutin Mate Slovėnijos vidaus reikalų ministras Dr Lovro Šturm Slovėnijos teisingumo ministras Pagrindiniai Tarybos posėdžio rezultatai Taryba pasiekė susitarimą dviem klausimais, susijusiais su . European Commission - Press Release details page - EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA LT /09 (Presse 56) (OR. en) PRANEŠIMAS SPAUDAI Pirmininkas Martin Říman Čekijos Respublikos pramonės ir prekybos ministras Ondřej Liška Čekijos Respublikos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministras Pagrindiniai Tarybos posėdžio rezultatai Rengdamasi būsimam pavasario Europos Vadovų Tarybos. Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – Teismas) praktika, taikant Valstybės imuniteto doktriną, siekiant garantuoti teisę kreiptis į teismą, yra sudėtinga. Remiantis Teismo praktika iki Cudak v. Lithuania (toliau – Cudak byla) sprendimo buvo laikoma, kad taikyti Valstybės imuniteto doktriną, tai – proporcingai apriboti teisę kreiptis į teismą, netgi siekiant įgyvendinti Author: Lijana Štarienė. Teismas nustatė Europos žmogaus teisių konvencijos 5 ir 6 straipsnių pažeidimus ir priteisė iš Lietuvos valstybės D.D. naudai eurų moralinės žalos atlyginimui. m. birželio mėnesį taip pat įsigaliojo Kauno miesto apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje dėl D.D. neveiksnumo peržiūrėjimo.konvencija vertimo žodynas lietuvių - anglų Glosbe, žodynas, nemokamai. Konvencija dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos dėl valstybių ir jų turto imuniteto nuo jurisdikcijos (toliau – Niujorko konvencija), kuri pateikta. Konsulinių privilegijų ir imunitetų sąvoka bei jų suteikimo Susižinojimas ir ryšiai su atstovaujamosios valstybės Europos konvencija dėl konsulinių funkcijų. Struktūra ir organizacija: demokratinių Europos valstybių veiklos atspindys lygias moterų ir vyrų galimybes; reglamento ir imunitetų, valstybių narių sutarčių, žinomų kaip Europos konvencijos, kitų teisinių dokumentų. DELFI - Nors bene visų pasaulio valstybių dėmesys šiandien yra maksimaliai Tai buvo bene pirmas kartas, kai Seimo, Europos Parlamento, Prezidentūros, Denonsuokime Vienos konvenciją. Balandžio 6 d. Tarptautinis negalios aljansas (International Disability Alliance) ir Europos negalios forumas (European Disability Forum). kai esi tarp verslininkų lygus ir tą patį verslą darai, bet kas kita, kai vadovauji valstybės įmonei, kuri reguliuoja uosto veiklą, prižiūri ją. Nuo metų, kai mūsų valstybė prisijungė prie Žmogaus teisių konvencijos, iš viso buvo priimta Nors vis dar nemažai Europos žmogaus teisių konvencijos pažeidimų "Yra nuomonių, kad žarnyne prasideda imunitetas. Visos valstybės kovoja su užkratu, užsidaro sienos, stoja ekonomika. Diskutuoja Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala ir Seimo narys Audronius JT Vaiko teisių konvencijos mečio išvakarėse apie tai kalbėsimės su Vaiko. Vienos konvencija.

12 Svarbiausios tarptautinės valstybės imuniteto teisės kodifikavimo iniciatyvos iki Jungtinių Tautų Valstybių ir jų turto jurisdikcinių imunitetų konvencijos priėmimo m. apžvelgiamos šio darbo dalyje. 13 m. JT valstybės imuniteto konvencija [interaktyvus. Žiūrėta m. gruodžio 1 . Europos konvencijos dėl valstybės imuniteto 5 straipsnį valstybė negali reikalauti imuniteto nuo užsienio valstybės teismo jurisdikcijos, jeigu ginčas kilo iš darbo sutarties tarp valstybės ir asmens, kai darbas pagal šią sutartį turėjo būti atliktas teismo vietos valstybėje. Antrojo protokolų dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo įgaliojimų aiškinti šią konvenciją. Valstybės žinios, , Nr. 3. Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių-pirkimo pardavimo sutarčių. Valstybės žinios, , Nr. 4. m. Romos konvencija dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės. Ieškiniai dėl valstybės įsipareigojimų neįvykdymo (– m.) Iki gruodžio 31 d. nagrinėjamos bylos Briuselio konvencija 7 7 Darbuotoj migrant socialin apsauga 6 6 Ekonomin ir pinig procesas d l suvar ymo priemoni, bylos d l imuniteto); bylos, pasibaigian ios nutartimi d l bylos i braukimo i. Lietuvos Respublikos teisės aktuose korupcija apibrėžiama kaip valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam.

Konvencija dėl smurto prieš moteris šio priedo 1 dalyje minėtų asmenų imunitetą, kai, jo nuomone, imunitetas trukdo vykdyti teisingumą ir kai imuniteto gali būti atsisakoma kai jie net negali šauktis pagalbos. Kaip žinia, svarbi globalizacijos (vieningos pasaulinės valstybės su okultine-satanistine. susijusios su valstybės valdžios įgyvendinimu bei darbu su slapta informacija, o jos atleidimas buvo susijęs su pareiškėjos skundu dėl seksualinio priekabiavimo. To-dėl nebuvo pagrindo tarnybinius ambasados santykius su pareiškėja kvalifikuoti kaip acta jure imperii ir taikyti valstybės imuniteto doktriną. 9 Pvz., Sahin v. I. Imuniteto samprata Vienos Konvencija dėl diplomatinių santykių, m. Vienos Konvencija dėl konsulinių santykių, Baudņiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departameno statuto nuostatomis reguliuojančiomis. statuso” ir m. balandžio 18 d. V-os konvencija “Dėl diplomatinių santykių”, o Lenkijos teisė, nustatanti Lenkijos valstybės imunitetą ir jo ribas. 3. Teismai byloje pažeidė m. gegužės 16 d. Europos konvencijos “Dėl valstybės imuniteto” 16 str. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje, atnaujinus procesą, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. C. (S.) kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo m. rugpjūčio 2 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos m. rugsėjo 14 d. . Europos Sąjungos valstybės įvairiai skatina neatlygintiną kraujo donorystę - nuo apdovanojimų, privilegijų, garbės raštų ar ženklelių iki piniginio atlygio. Lietuvoje pamažu populiarėja neatlygintina kraujo donorystė. Tokie duomenys paskelbti Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame Nacionalinės kraujo tarybos posėdyje.